ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛЯ №_______

м. Київ

«____» __________ _______р.

ПРОДАВЕЦЬ: ____________________________________, індивідуальний податковий номер: ___________ з однієї сторони

та

ПОКУПЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАС Україна», в особі начальника відділу продаж Бєліка Олександра Петровича, який діє на підставі Довіреності вих.№2 від 01.09.2011р., з іншої сторони уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором (надалі – «Договір) Продавець зобов'язується передати у власність Покупця належний йому на праві власності автомобіль (надалі «Автомобіль» або «Товар»), який перебував в експлуатації, а Покупець зобов'язується прийняти і сплатити за нього грошову суму, що вказана в п.2.1 Договору.

1.2. Автомобіль, що відчужується за Договором марки ____________, _______ року випуску, згідно специфікації, що зазначена в акті приймання-передачі до Договору.

1.3. Автомобіль, що є предметом Договору, належить на праві власності Продавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ.

1.4. Продавець підтверджує, що на момент укладення цього договору Автомобіль не перебуває під арештом, в угоні чи під забороною, щодо нього не ведуться судові спори, він не є предметом застави, у податковій заставі не перебуває, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, треті особи не мають прав на Автомобіль, правочин не суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей, правочин укладено за згодою дружини/чоловіка Продавця.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Договірна вартість Автомобіля: _________________________________ грн. без ПДВ. Розрахунок з Продавцем за Товар здійснюється частинами шляхом видачі готівкових коштів з каси підприємства протягом _______ календарних днів з дати укладення даного Договору та підтверджується видатковими касовими ордерами.

2.2. Підписанням даного договору Продавець стверджує, що в цьому році здійснює перший продаж рухомого майна.

3. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

3.1. Передача Товару, вказаного у п.1.1. Договору, здійснюється за місцем знаходження Покупця.

3.2. Продавець зобов’язується передати Покупцю Автомобіль не пізніше наступного дня з моменту підписання даного договору. Автомобіль повинен бути переданий Покупцю разом із: технічним паспортом на Автомобіль; довідкою МРЕВ про зняття Автомобіля з обліку для продажу; транзитними номерами (якщо видавалися).

3.3. Автомобіль та товаросупроводжувальна документація передається Продавцем та приймається Покупцем за актом приймання-передачі.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

4.1. Товар, що продається по цьому Договору, по своїм якісним, технічним характеристикам та комплектності, повинен відповідати стандартам (технічним умовам) їх виробника, з урахуванням нормального зносу. Товар повинен бути у справному стані, який би забезпечував вільне в технічному і інших відношеннях використання його учасниками дорожнього руху.

5. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА РИЗИКІВ.

5.1. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця в момент фактичної передачі Товару та документів на нього. Ризики випадкової втрати чи пошкодження Товару переходять від Продавця до Покупця з моменту фактичної передачі Товару.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Обов'язки Продавця:

6.1.1. Передати Автомобіль Покупцю у стані, що зазначений в розділі 4 Договору, а також всю документацію на нього, зазначену в п.3.2 даного Договору.

6.1.2. Попередити Покупця про всі відомі йому недоліки Товару та зазначити їх в Акті приймання передачі.

6.1.3. Зберігати майно у випадку, якщо право власності на майно перейде до Покупця раніше передачі речі.

6.2. Права Продавця:

6.2.1. Вимагати сплати встановленої ціни за Автомобіль відповідно до умов цього Договору.

6.2.2. Вимагати прийняття Автомобіля, що є предметом даного Договору Покупцем.

6.3. Обов'язки Покупця:

6.3.1. Прийняти Автомобіль, що є предметом даного Договору.

6.3.2. Вимагати від Продавця виконання інших обов'язків за цим Договором.

6.4. Права Покупця

6.4.1. Вимагати від Продавця передачі Автомобіля, а також всієї документації до нього у стані, що відповідає технічним нормам, звичайним вимогам й умовам цього Договору.

6.4.2. Вимагати від Продавця виконання інших обов'язків за цим Договором.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за даним Договором сторони несуть відповідальність згідно норм чинного законодавства України.

7.2. У випадку, якщо після укладення даного Договору виявиться будь-яка чи декілька з обставин передбачених п.1.4 Договору Продавець протягом 5 календарних днів з моменту направлення Покупцем письмової вимоги на його адресу, зазначену в реквізитах даного Договору, зобов’язується повернути Покупцю шляхом перерахування на поточний рахунок, зазначений в реквізитах даного Договору, повну суму вартості Автомобіля, що була сплачена Покупцем за Договором, а також сплатити штраф у розмірі 10% вартості Автомобіля.

7.3. У випадку порушення Продавцем строків повернення вартості Автомобіля згідно п.7.2 Договору Продавець, окрім сплати штрафу, зобов'язується сплатити Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості Автомобіля за кожен день прострочення по дату фактичного розрахунку, а також сплатити вартість Автомобіля з врахуванням втрат від інфляції та відсотків за користування чужими грошовими коштами з розрахунку 3% річних.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються шляхом підписання додатків до нього.

8.2. Витрати у зв'язку з укладенням цього договору несе Продавець.

8.3. Термін дії договору – з моменту його підписання й до «____» _____________ 20 р., але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань, крім випадків його дострокового розірвання.

8.4. Підписуючи цей Договір, Продавець надає право Покупцю відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших актів законодавства України (надалі – законодавство): (і) отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, зберігати, використовувати інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію до баз персональних даних з подальшим внесенням до Державного реєстру баз персональних даних. Використання інформації, що становить персональні дані Продавця, здійснюється виключно в межах мети обробки таких даних - для забезпечення реалізації Сторонами господарсько-правових відносин; податкових відносин; відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; відносин у сфері реклами; відносин у сфері культури, дозвілля, спортивної та соціальної діяльності; відносин у сфері освіти; відносин у сфері безпеки; відносин у сфері статистики та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних, відповідно до чинних нормативно-правових актів, зокрема (але не виключно) Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, договорів, угод.

8.5. Договір укладено у двох примірниках по одному для кожної сторони.

8.6. Покупець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

8.7. Покупець в своїй діяльності приділяє значну увагу якості послуг, що ним надаються, дбає про свою ділову репутацію, цінує думку кожного клієнта. З цією метою проводить опитування клієнтів (покупців та продавців) щодо якості наданих послуг. Фотозображення та реальні відгуки клієнтів про якість послуг, що надаються Покупцем, можуть публікуватися на сайті Покупця http://dias-ukraine.com.ua/about/reviews в розділі «Відгуки». Фотографуючись з логотипом «ДІАС Україна», Продавець надає свою безумовну згоду на публікацію фотознімку з його зображенням та реального відгуку про якість послуг, що надаються Покупцем на сайті http://dias-ukraine.com.ua. За бажанням Продавця фотознімок з його зображенням та відгук можуть бути видалені з сайту для чого Продавець повинен звернутися письмово чи шляхом направлення через сайт http://dias-ukraine.com.ua електронного повідомлення.

9. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ «ДІАС Україна»

Місцезнаходження: 02002 Україна, м.Київ

вул.Раїси Окіпної, 4, кв.32,

Код ЄДРПОУ 33444068

Св-во № 200012222

ІПН 334440626534

п/р №26004010311264 в ПАТ «МІБ», МФО 380582

тел.(044) 221-17-17

Начальник відділу продаж

Бєлік О.П. ______________

ПРОДАВЕЦЬ

ПІБ ( )

Зареєстрований:

паспорт СН612846

виданий

ІПН

(Прізвище, ініціали) ____________